مطالبه مبلغ مورد رهن از موجر

امیر رحیمی

با سلام : بمنظور دریافت مبلغ رهن ملک مسکونی تاکنون تلاش زیادی نمودم بطوریکه ملک مورد نظر قبلا ششدانگ بنام اینجانب بود و طبق مفاد متتم قرارداد(مبایعه نامه)قرار بود که در روز محضر 1/2/92 قرارداد اجاره تنظیم گردد ولی متاسفانه خریدار از انجام ان طفره رفته و نهایتا تنظیم سند انجام نشد و کار به دادگاه حقوقی رسید که دادگاه اینجانب را ملزم به تنظیم سند نمود که در این در حالی انجام پذیرفت که مبلغ 150 میلیون تومان از ثمن معامله در ید خریدار قرار داشت که اینجانب دادخواست مطالبه وجه الباقی ثمن معامله را دادم و دادگاه مورد نظر رای به محکومیت خریدار مینی بر پرداخت 80 میلیون تومان داد و مبلغ 70 میلیون باقیمانده از ثمن را منوط به تحویل و تخلیه ملک مزبور داد که در این خصوص متتم قرار داد را لحاظ نمود و اینجانب را مستاجر قلمداد نمود . پس از تنظیم سند در مورخه 2/6/93 طی تماسهای مکرر تلفنی خواستار مطالبه مبلغ رهن از سوی موجر و تخلیه ملک توسط اینجانب گردیدم که متاسفانه پاسخی دریافت ننمودم و بناچار اظهار نامه ای به ادرس خریدار ارسال نمودم و با گذشت بیش از 16 ماه پاسخی دریافت ننمودم و ناگزیر متوسل به تنظیم دادخواست نمودم و از سوی دیگر خریدار پس از دریافت ابلاغیه دادگاه اظهار نامه و همچنین دادخواست خلع ید اینجانب را از دادگاه خواستار شد که در وقت دادگاه بنا به پیشنهاد قاضی مصالحه ای انجام گرفت که خریدار مبلغ رهن را در تاریخ 5/10/94 پرداخت نماید و اینجانب نیز ملک را یکماه پس از دریافت وجه نخلیه نمایم و دادخواست خود را نیز که هنوز وقت رسیدگی ان نشده را از دادگاه استرداد نمایم ، حال چنانچه خریدار به تعهد خود مبنی یر پرداخت وجه عمل ننماید موضوع دادخواست اینجانب که در مجنمع قضایی دیگری قرار دارد چگونه خواهد بود و ایا میتوانم از دادگاه تقاضای تمدید وقت رسیدگی نمایم تا حقوق اینجانب تضییع نگردد ، قبلا از مساعدت و راهنمایی شما تشکر و سپاسگزاری دارم .