ازدواج دوم

rose
اگرمردی زن دوم اختیارکند یعنی عقد دائم کند وبعد زن اول بفهمد چ حکمی دارد؟