مال غیر

محمد
سال 91 زمینی ر اخریدم بعداز15روزفروختم حالا به جرم مال عیروپرداخت خسارت واصل پول محکوم شدم بایدچکارکنم