حقوقی

یاس
آیا آموزش پرورش میتواند پرینت خط تلفن همراه ازکارکنانش بگیره وخط همراه را کنترل کنه؟ و چه وقت حکم کنترل خط صادرمیشه