ایا طلاق راه درستی است

رویا
من با کسی ازدواج کردم..که علاقه ای بش ندارم..و همش باش دعوا و جر و بحث دارم..اون فقط خانواده ش براش مهم ه..من و دوست نداره..من خسته شدم..واقعا نمیتونم قبول کنم تا اخر عمر با این ادم زندگی کنم..دوست دارم جدا شم..ولی نمیدونم بعد از جدایی چکار کنم..میترسم