تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

سجاد
زنم تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی کرده است بنظرتون چی باید کرد