تجدید نظر

کاظم برخورداری

در رای غیر قطعی آمده :

اینجانب به 5 ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی 500 هزار تومان و پرداخت دیه به مبلغ 50% یک صدم دیه کامل و پرداخت یک صدم از یک دوم دیه کامل و پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل و پرداخت هفت درصد از دیه کامل ظرف مدت 2سال هستم .

سوال بیمه اتومبیل بنده کامل و دارای الحاقیه بوده کل  مبلغ دیه قابل پرداخت در این کم چقدر می شود و بیمه چقدر را پرداخت می کند ؟ 

سوال مبلغ 500 هزار تومان که باید به صندوق دولت واریز کنم را می خواهم دادگاه تجدید نظر کرده و حتی المقدور صرف نظر کرده و از پرداخت ان معاف شوم . چه کنم .؟