فرق کارگزار و شرکت

اسماعیل شهبازی

در قرارداد فروش آوردن اسم شرکت چه تعهدی دارد اوردن اسم کارگزار چه تعهدی اصلا با هم فرقی می کنند