مهریه و طلاق

فرانک حقی
سلام من مهرماه 94ازدواج کردم و همسرم مرا ده روزبعد ازعروسی کتک زده و به من تهمت زده ودوباره این کاررا ده روز بعدشم هم تکرارکرد برای باردوم وخیلی شدیدتربه گونه ای که داشت مراخفه میکرد ومن با جیغ وداد توانستم که کاری کنم اومرا ول کند وبعد پدرم مرابه خانه ی خودش اورد چندروز پیش این اقا وقتی به منزلم رفته بودم تا چیزی که موردنیازم بود بردارم مرادرجلوی منزلم دید ودوباره کتک زد و به من تهمت دزدی زد ومن فرارکردم ازدستش واو دنبالم امد ودرخیابان ودرملاعام مرازد وبه کوچه ی پدرم اورد و با وقاهت درانجامرازد وخانواده ی من درمنزل بودن و متوجه نشدن سپس فرارکرد ومن به پلیس زنگ زدم صورت جلسه کردم شکایت کردم اما کسی برای شهادت نیامد چون همه میترسن وپرونده بسته شد وحالا من میخواهم مهریه ام رابه اجرابگذارم اما میترسم که اومراطلاق ندهد وبگوید مهریه میدهم وبامن زندگی کن اما من این رانمیخواهم لطفا مراراهنمایی کنیدممنونم.