ایا راهی برای جدا شدن هست

مارال
سلام من از هیچ نظر با همسرم تفاهم ندارم نه پولی بهم میده نه اخلاق خوبی داره و نه نیازهامو برطرف میکنه هر گونه وسیله ارتباطی رو هم قطع کرده فقط یه موبایلم دستمه نمیزاره از خونه برم بیرون خیلی بد اخلاقه مدام غر میزنه وقتی هم اعتراض میکنم فقط میگه همینی که هست میخوای بخوای نمیخوایو نخواه پیش همه ابرومو برده من چه طوری ازش جدا شم میگه طلاق نمیدم