با سلام

سجاد درویشی
زمین کشاورزی داریم به اسم عمویمان هست ایشون در قید حیاط نیستن ولی پدرمان زندهاست عمو مرحوممان ۵فرزند دارد ما هم ۸ نفریم سوالمان اینه قیومیت با کیه وتکلیف جیه ممنون