آدم مدني

فرشيد

سلام.

1.آيا وكيل اتفاقي مي تواند حق الوكاله خود را از طرف مقابل در صورت محكوميت مطالب كند؟چرا؟

2.در صورتي كه اعسار در مرحله تجديد نظر رد شود قابل واخواهي است؟چرا

 

پاسخ خود را اگه ميشه به ايميلم بفرستيد.تشكر

farshid.lawyer@yahoo.com