منع تعقیب شکایت

شکایتی داریم که کاملا حق با ما هست و بطور یقین مطمئن هستیم. ولی بدون اینکه حتی یک بار طرف مقابل رو بخاد منع تعقیب میخوره. چه کاری میشه انجام داد؟