اعضای سابق هییت مدیره

هاشمی
اعضای سابق هییت مدیریت سهامی خاص آیا پس از خروج از شرکت در صورت ورشکستگی شرکت پس از خروج آنها مورد پیگرد جهت پرداخت دیون شرکت هستند ؟