سرقت

س
با سلام .....من دختری ۲۳ساله ام ....حدودیکماه پیش لباس زنانه ای را توی اتاق پرو داخل کیفم گزاشتم ......بخاطر عذاب وجدان دو روز بعد رفتم پس دادم ولی مغازه دار درب مغازه را قفل کرد و ب ۱۱۰زنگ زدو من ۲۴ساعت بازداشت بودم و اخر رضایت داد ..و پدرم ضامنم شدن و من ازاد شدم ولی گفتن که احضاریه میاد جای خونتون ...الان منتظریم .....توی جهنممم ......توی خونه ام دانشگاهم نمیرم از ترسم ......من رو وقتیداشتن میبردن بازداشتگاهه بانوان .....یه اشتباه بدتری کردم و در ماشینو باز کردم و فرار کردم یعنی دو قدم دور شدم که مامور برگردوند منو ..........من سابقه ندارم بار اولم بود ....نمیدونم واس ازدواجم چی پیش,میادتو رو خدا راهنماییم کنین ...منو میبرن زندان؟؟؟