ارث

محسنی

سلام.پدربنده زودتر از مادرش فوت کرده است.در مدتی که مادرش زنده بود ه نه طلب ارث کرده است از ما نه تقسیم حقوق بازنشستگی .حالا بعد از 10سال مادرش یا مادربزرگمان فوت کرده.عموهایم وعمه هایم طلب ارث مادرشان کرده اند آیا باید ارث پرداخت شود واگر پرداخت شود مقدار چه مقدار به این عموها و عمه هایم است؟