پرسش درسی

خانم احمدی

بببخشیدمن یه تحقیق دارم شماحقوق خوندیدمیتونیدکمکم کنید؟میگه چراحکومت ها خودراناچارمیبینند برای تضمین قواعدحقوقی چاره اندیشی کنندواشخاصی که این قواعدرانادیده میگیرندمجازات کنند؟