کیف پیدا کردم وبه صاحبش دادم حال اتهام سرقت

امین

من یه کیف پیدا کرده بودم که به خودش تحویل دادم  حال صاحب کیف به اتهام اینکه بنده آن کیف را سرقت کرده بودم و چند فقره چک از آن برداشته ام علیه بنده شکایت کرده و 2 بار از آگاهی دنبالم آمده اند و من از ترس اینکه منو بازداشت کنن و با من مثل یک سارق رفتار کنن خودمو معرفی نکرده ام لطفا منو راهنمایی کنید