قوانین ودیعه گذاری

Ali
تعداد ۱۲ نفر در ساخت مسکن با بنیاد مسکن تفاهمنامه امضاء کرده ایم، . سوال: ما ودیعه گذاران حق داریم از ریز هزینه ها مطلع شویم ، یا کسی بغیر از ما یا بنیاد را برای محاسبه قیمت تمام شده ساختمان استخدام کنیم؟ بنیاد مسکن این درخواست را به عنوان حق ما نمیپذیرد.