عدم سازش

مهدی راهنما

همسرم بدن اجازه من از خانه خارج می شود یا به بهانه کار یا دیار با دو ستان و بطور کلی درمتن زندگی ما نیست و همیشه نافرمانی میکند ضمنا" تعهد داده تکرار نکند که آنهم حتی یک روز هم دوام نیاورد و نقض شد تکلیف و راهکار قانونی چیست