مجازت خروج غیرقانونی از کشور

بهروز صفرزاده

مجازت خروج غیرقانونی از کشور برای کسی ک پاسپورت ندارد و سربازی هم نرفته چیست؟ این شخص بصورت غیرقانونی از ایران به ترکیه و از آنجا ب آلمان رفته و حال قصد برگشت مستقیم از آلمان به ایران را دارد.

وشخص دیگری با وضعیت مشابه فقط از ایران قانونی خروج کرده

مجازات این 2 چیست؟

با تشکر