دیه طحال

سیروان فتاحی
آیا از دست دادن طحال بر اثر تصادف نقص عضو است؟اگر نقص عضو است دیه آن چقدر است؟