راننده مقصر

کریمی
آیا طبق قانون جدید تصویب شده راننده مقصر که خسارت جانی زیادی دارد دیه دریافت میکند؟این قانون از کی اجرایی میشود؟