شکایت از شرکت یا کارفرما؟

توانا
با سلام من در شرکتی وابسته به مخابرات حدود ۴سال مشغول به کار بوده ام و با حقوق و مزایای کم بنده را بیمه هم نکردند و گفتند چون برایشان مسئولیت دارد بیمه نمیکنند و اگربخواهم خودم آزاد حق بیمه را واریز کنم.من دو سال را خودم بیمه مشاغل آزاد کردم.در حال حاضر به اداره کار مراجعه نموده و مدارکم را ارجاع دادم تا تمام حق و حقوق و مزایا أم را بگیرم.بنده شکایتم را علیه شرکت نوشتم.اما امروز اولین جلسه اداره کار بوده که نماینده شرکت اعلام داشتند من باید از شخصی که کارفرمای من بودند و شرکت را تقریبا ۳سال اجاره داشتند شکایت کنم.!!به نظر شما یک سال باقیمانده که کارفرمای بعدی من خودش مدیرعامل شرکت هم هست و با این کارشان میخواهند از سر خودشان رفع کنند باید جلسه بعد دادگاه چه بگویم؟آیا اگر از هر دو کارفرما من باید شکایت کنم یا خود شرکت با توجه به چک ضمانتی که کافرماها بابت قرارداد شرکت به آنها میدادند خود شرکت باید پیگیری کند؟البته بعد از اینکه احظاریه اداره کار به دست شرکت رسید خود شرکت مرا اخراج کرد و من استهشاد گرفتم و در پرونده ام موجود است که هفته بعد برای اخراج شدنم دوباره اداره کارجلسه دارند.