بازرسان و حسابرس شركت

molaie

جايگاه حقوقي حسابرس در شركت و ارتباط آن با بازرس و اينكه تعيين حسابرس الزامي است براي شركت و آيا شخصيت حقوقي ميتواند بازرس شركت باشد ؟