پشیمانی در معامله

Kamran
سلام سه ماهه پیش یه خونه معامله کردم،مبلغ بیست وسه میلیون تومان چک یک ماهه دادم ولی سرموعد فق ط تونستم شانزده میلیون پرداخت کنم ،درضمن مبلغه پنج میلیون بابت .شیمونی در قولنامه قید شده باتوجه به اینکه من هفت میلیون کم دادم فروشپده میتونه خونه روپس بگیره یا مبلغ پشیمانی رو اقدام کنه