درخواست ابطال گزارش اصلاحی

saeid

با سلام حقیر دریک گزارش اصلاحی به عنوان نماینده شرکت متعهدشدم چون که شخص الف بدهکارشخص ب بوده متهد شدم از کارکرد شخص الف کسروبه شخص ب پرداخت نمایم ولی حال شخص الف فاقد کارکردبوده وپس ازاعلام عدم کارکرد شورا اقدام به صدور اجراییه وبرچگونگی تعهد وکسرکارکرد اشاره نشده وذکرگردیده من متعهد بر پرداخت مبلغ مذکور گردیده ام وتوقیف اموال شخص من را خواستارشده وتمامی دادخواستهای من درشعبه تحویل گرفته نمیشه واصراربرپرداخت دارند راهنمایی بفرمایید چه کنم سپاس گذارم.