فروش ملک

behnam
قراردای روی یک برگه معمولی نوشته و یک باب مغازه را فروخته ایم و فقط یک چک در هنگام معامله جابه جا شده بین دو طرف.و تا ساعت یازده روز بعد مهلت داده شده برای انصراف از معامله. بعد از معامله مطلع شدیم قیمت ملک خیلی بیشتر از قیمت فروخته شده است ولی بعد از ساعت یازده اطلاع دادیم به خریدار که منصرف شده ایم.تکلیف چیست؟