فرزند خواندگی

mostafa ferdowsi

باسلام

  ما خواستار گرفتن فرزندی از یک زن هستیم چون متاسفانه از بهزیستی نتوانستیم فرزندی بگیریم. حالا باید چه مراحلی را بگذرانیم و کجا برویم.