جلسه تجدید نظر اتهام خیانت در امانت

فرزانه

شوهر من یک فقزه چک از یکی از مشتریان خود داشت که وقتی نقد کردیم با اینکه در وجه حامل بود صاحب چک به اتهام خیانت در امانت از شوهرم شکایت کرد و منکر بدهی خود شد. 2 جلسه دادگاه تشکیل شد و در اخر قاضی به دلیل انکار شوهرم و نداشتن شاهد و مدرک شاکی شوهرم رو تبرئه کرد. شاکی روی رای اعتراض گذاشت. وکیل به ما گفته بود که برای تجدید نظر دادگاه تشکیل نمیشه اما امروز برای شوهرم ابلاغیه اومد برای شرکت در دادگاه. سوال من این هست که ایا برای تجدید نظر دادگاه تشکیل میشه؟ و ایا شوهرم باید در این جلسه شرکت کنه یا خیر؟
با تشکر