حکم جلب

امیر

کسی جلب منو گرفته یکبار با مامور اومده تو خونه من نبودم .

آیا حکم جلب جدید بهش میدن یا نه؟

داره همسرمو اذیت میکنه .ایا میتونیم شکایت کنیم؟