آیا توقیف خودرو در رهن سایپا که قسط دارد

علی
سلام آیا توقیف خودرو در رهن سایپا که قسط دارد تا 4 سال که با آن امرار معاش میکنم برای مهریه ممکن است؟