طلاق

sozan
سلام من بابت دعوا و اذیت های شوهرم از خانه خودم که نگهبانی در یک شرکت بوده خارج وبه خانه ی پدری. ام. آمدم حال اسبابم در همان شرکت. مانده وشوهرم حاضر به اوردنشان نیست وحال دخترم که 4سالش است برده ومن چه کاری برای گرفتن فرزندم وسایلم میتوانم انجام دهم