کیفری چک

مرتاک

بنده با طرفی اختلاف مالی دارم  و از ایشان شکایت دارم و محکوم به پرداخت بدهی شده اند. اما با سازش بنده و ایشان قرار شد مبلغ واقعی رو به بنده تحویل داده و میزان دیرکرد قضایی دوساله را بنده ببخشم. اما در روز دادگاه اول اینجانب بدون دریافت وجهی برگه رضایت را امضا  و بی قید وشرط را نیز قید نمودم. بعد از رضایت و بیرون دادگاه طرف بنده زیر قول خود زده وتنها نصف بدهی بنده را پرداخت کردند و گفتند چه مدرکی داری دیگه تمم شد هرکار میخای بکن. . اینجانب هیچ مدرک کتبی و شفاهی ندارم در خصوص توافق. ایا امکان شکایت هست؟ می توان موضوع را توضیح و ب قاضی  را قانع نمود؟ راهکار شما چیست؟ مرسی