ملکی

زمینی 4000 متری متعلق به عموی بنده بوده، پس از فوت ایشان وراث که درگیر انحصار وراثت و سایر مسایل بوده اند پس از 4 سال متوجه می شوند که زمین ایشان پس از سند سازی بنام شخص 1مجهول المکان سند زده شده و شخص 1 زمین را به 7 نفر و آن 7 نفر به 2 نفر فروخته و سند زده اند حال وکیل وراث با این استدلال که بایستی سند هر کدام از این افراد باطل شود و در صورت واخواهی یا دادخواهی هر کدام از خریداران (جعلی) وارد پروسه ای طولانی شده اند و آیا بهتر نیست که با رد معامله اول پرونده را از درگیری با سایر به اصطلاح خریداران بی نیاز کنند؟ آیا روند پیگیری مساله را مناسب ارزیابی می کنید؟ با تشکر