تعيين وارث براي دريافت حقوق بازنشستگي

ساسان

با سلام ، با توجه به اينكه همسر و دو فرزند دختر دارم آيا ميتوانم ، حقوق بازنشستگي خود را پس از فوتم به نسبت مساوي فقط بين دو دخترم وصيت كنم كه دريافت نمايند و آيا قابل اجرا است ، چگونه .

با تشكر