جك كه بابت تضمين

.kalantarReza

 

 

 

باسلام من بابت كرفتن يك وام بانكي ازشخصي سند4تاابارتمان كرفتم ودررهن بانك كذاشتم وبابت تضمين سندها يك فقره جك كه درحواله كرد ان توضيحات كامل درخصوص علت صادرشدن جك كاملاً قيدشده وبانك هم بابت وام دريافتي من هنوزاقدامي روي سندها انجام نداده ولي متاسفانه صاحب سندهاجك من روبركه زده ودادكاه هم حكم برداخت براي من صادركرده ميخواستم راهنمايي كنيد.خيلي ممنون