تقسیم اموال

Vahid
سلام،در خانواده ای که همسر اول فوت شده و مرد همسر دوم گرفته و خود نیز فوت کرده آیا تبصره ای وجود دارد که فرزندان همسر اول بتوانند سهم یک هشتم مادرشان را طلب کنند؟ یا یک هشتم فقط مختص به همسر دوم میباشد که در حیات است ؟