اجرا نشدن عایق صوتی دیوارتوسط سازنده اپارتمان

سعید

پیمانکاردر آپارتمان ما که نوساز است از عایق صوتی در دیوارها استفاده نکرده وهمسایه ها صدای هم را میشنوند آیا در این مورد میشود شکایت کرد تا اصلاحات لازم صورت گیرد ؟