حدود اختيار قاضي كاركنان دولت در صدور راي

مجيد مهدي زاده

سلام با تشكر و قدرداني از شما بابت ايجاد اين سايت خوب

ما پرونده اي در يكي از شعب دادگاه كاركنان دولت در خيابان پرديس داريم كه پس از اعلام نظر ديوان محترم دردست بررسي مي باشد و ديوان محترم اعلام نظر فرموده كه دادگاه بدوي اشتباه براي امر حقوقي حكم كيفري صادر كرده و ميبايست دوباره رسيدگي شود اكنون در شعبه ديكري دردست رسيدگي مي باشد آياقاضي محترم مي تواند با جلب نظر كارشناس  اقدام به راي حقوقي نمايد و پرونده مختومه شود

پيشاپيش متشكرم