ارث

Majid
ایا به زن بعد از فوت شوهر بغیر از ارث مهریه هم تعلق میگیرد؟