تحصيل مال ازطريق نامشروع

علي احمدي

باسلام ايا درمعامله ايي كه جك رد وبدل شده است ومدت داربودن جكهاثابت شده ومعامله اول نبوده ونزديك به سه سال معامله داشته ايم واقدام به سازش كرده ايم ميتوان شكايت تحصيل مال ازطريق نامشروع كرد باسباس راهنمايي كنيد