مشخصات ملک صاحب چک

ساسان شایانفر
چکی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان دارم....و تاریخ آن کمتر از یک هفته است که گذشته و چک نقد نمیشود....قبل ازاینکه بخواهم چکم را برگشت بزنم میخواهم بفهمم ملکی که صاحب چک در آن ساکن است به نام خودش است یا نه....چگونه میتوانم بفهمم