حق وکالت در اجرای مهریه

الف-ی
چند درصد از مهریه بعنوان حق وکالت دریافت می شود؟ مبلغ پیش پرداخت چقدر می باشد و مابقی چه زمانی باید پرداخت گردد؟