زمين ارثي

رضا

با سلام    يك زمين ارثي هست كه همه حاضر به فوشند ول يكي از  اتها راضي به فروش نيست چه كار بايد كرد؟