حریم مادی آب زاینده رود چقدر

مرتضی
حریم مادی آب چند متراست؟