تهمت دزدی نفقه از جانب زوجه در دوران عقد

حسین

بنده و همسرم در  دوران عقد هستیم خانم بنده درخواست طلاق دادند و بنده دوسال و خورده ای نفقه هرماه به حساب ریختم وهمسرم تهمت زده که من نفقه ای که ریختم به حسابشون از اون طرف به وسیله کارت بانکی که حساب به نامشونه دزیدم بنده باید چیکارکنمحتی کارشناس شورای حل اختلاف تایید کردند هم وسایل هم منزل رو الان پرونده در داداگاه تجدید نظر میباشد وهمسرم تهمت زده که من نفقه ای که ریختم به حسابشون از اون طرف به وسیله کارت بانکی که حساب به نامشونه دزیدم بنده باید چیکارکنم