صلح نامه

اگر پدری در زمان حیاتش ملک خود را به یکی از فرزندانش صلح کند، آیا پس از فوت پدر، سایر وراث میتوانند نسبت به آن ملک ادعایی داشته باشند؟