قطع درخت

Omar
با سلام در قانون حکم قطع کردن درختان بارور باغات دیگران چیه با تشکر