مجازات جعل مدرک کارشناسی عمران

کاوه رجبی

مجازات جعل مدرک کارشناسی عمران و ارایه به نظام مهندسی چیه؟ ممنونم اگه جواب بفرمایید.